מכרז בנייה


בית התפוצות (חל"צ) בע"מ

מכרז מס.  1/14
לביצוע עבודות שיפוץ שלב א' של מוזיאון העם היהודי

 1. בית התפוצות בע"מ (חל"צ) (להלן – "המזמינה" או "בית התפוצות") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ שלב א' של מוזיאון העם היהודי, בשטח כולל מוערך של כ-2,200 מ"ר במתחם בית התפוצות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. העבודות כוללות הריסה ופירוק, מערכות תשתית, בניה, מעלית ועבודות גמר שונות (להלן – "העבודות" או "הפרוייקט"). מובהר, כי העבודות יבוצעו באתר בית התפוצות הפתוח לקהל הרחב ועל כן על המציע שייבחר לנקוט בכל האמצעים על מנת שלא לגרום להפרעה ו/או למטרד כלשהם לפעילות הסדירה והשוטפת של בית התפוצות.
 1. תיאור מדויק של העבודות מצוי במפרט הטכני ובכתב הכמויות למסמכי המכרז, בתוכניות לביצוע, וביתר מסמכי המכרז.
 1. תחילת ביצוע העבודות הינו לפי צו התחלת עבודה. העבודות יסתיימו תוך 11 חודשים קלנדאריים ממועד תחילתן. אי עמידה בלוחות הזמנים הנ"ל תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן.
 1. מוסבת תשומת לב מגיש ההצעה, כי בתיבת המכרזים יופקד אומדן כפי שנערך על ידי המזמינה, אשר ישמש את  המזמינה לצורכי השוואה ואף יאפשר למזמינה לפסול הצעות אשר ימצא כי קיימת לגביהם סטיה משמעותית מהמחירים אשר באומדן, בהתאם לשיקול דעת המזמינה.
 1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש בשמו את מסמכי המכרז ועומד בתנאי המכרז, לרבות הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז בשמו אינו רשאי להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם אחר.
 1. תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז (תנאי סף):

על המועמד להיות קבלן המקיים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:

א.      קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות בניה, בענף 100 קבוצה ג' בסיווג 4 ו/או ענף 131 קבוצה א' סיווג 5 בלתי מוגבל.

ב.         בעל תעודת אישור "קבלן מוכר" מטעם הוועדה הבין משרדית לקביעת סדרי עבודות ממשלה לקבלנים – מנהלת רישום קבלנים מוכרים.

ג.          המציע ביצע והשלים במהלך שבע השנים האחרונות לפחות 3 פרויקטים שכולם מבני ציבור, שהפעילות בהן המשיכה כתקינה (עדיפות לעבודה במבנים מוזיאליים),  ובהיקף כספי של לפחות 25,000,000 ₪ לכל אחד.

ד.    למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות 25,000,000 ₪ (עשרים וחמישה מיליון ש"ח) (לא כולל מע"מ) בכל אחת משלוש השנים האחרונות, 2011, 2012 ו-2013.

ה.    המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 500,000 ₪ (חמש מאות  אלף ש"ח), בנוסח המצורף למסמכי המכרז,  שתוקפה עד ליום 1.10.14.

במקרה בו תאריך המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את המועד לגשת ההצעות, יהיה על המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת המזמינה, ככל שתהיה כזו, כתנאי לדיון בהצעתו.

ו.   קבלן שברשותו, במועד הגשת הצעתו, אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976, והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין.

ז.      קבלן שהוא ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים.

ח.    המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה בגין תשלום  שכר בניגוד לחוק, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.

 1. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המוכיחים את קיומם של תנאי הסף האמורים, כמפורט במסמכי המכרז.
 1. יתר תנאי המכרז לרבות תנאים מיוחדים לגבי בניה בשלבים מפורטים במסמכי המכרז.
 1. מסמכי המכרז מאוחסנים באתר view@ ואתר רמדור-נט של פרויקט בית התפוצות.
 1. מציע המעוניין להגיש הצעה יפנה לגב' דינה רוזמרין מבית התפוצות, טלפון 03-7457900, מיום 8.6.14 בין השעות 10:00-15:00, באגף בית הספר הבינלאומי, עם המחאה לפקודת בית התפוצות בע"מ (חל"צ)  על סך של 2,000 ש"ח (שלא יוחזרו גם במקרה של ביטול המכרז מכל  סיבה שהיא וגם במקרה בו יחליט בסופו של דבר המציע שלא להגיש הצעתו).
 1. החל מתאריך 8.6.14 ימצא עותק מלא של המכרז לעיון, אצל הגב' דינה רוזמרין.
 1. לאחר ביצוע התשלום, יקבל המציע שם משתמש וסיסמא לצורך גישה לאתר @view בו נמצאים מסמכי המכרז ואתר רמדור-נט בו נמצא כתב הכמויות הממוחשב של המכרז. מובהר, כי תשלום כאמור מהווה תנאי לקבלת מסמכי המכרז ולהגשת ההצעה במסגרת הליך זה. במועד מסירת ההמחאה, המציע ישאיר אצל גב' דינה רוזמרין ציון פרטי איש קשר, כולל מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, אשר אליו יישלח שם משתמש וסיסמא בדואר האלקטרוני.
 1. המציע יגיש את הצעתו, ברמדור-נט וכן בעותק מודפס וחתום על ידי המציע.
 1. רשימת תוכניות, מפרטים, כתב הכמויות יוגשו במעטפה סגורה וחתומה עליהם יצוין שם המכרז. שאר מסמכי ההצעה יוגשו אף הם במעטפה סגורה עליהם יצוין שם המכרז "הצעה לביצוע שלב א' של מוזיאון עם היהודי". את המעטפות יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים במשרדי אגף בית הספר הבינלאומי, אצל גב' דינה רוזמרין,  לא יאוחר מיום 10.8.14 (הוארך עקב המצב הבטחוני) עד השעה 12:00.
 1. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף.
 1. סיור לקבלנים שרכשו את מסמכי המכרז, באתר המיועד לביצוע העבודות, ייערך ביום 18.6.14 בשעה 10:00, מקום המפגש בכניסה הראשית לבית התפוצות.
 1. לאור מורכבות הפרוייקט, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לאחר הגשת ההצעות כאמור, לבחור את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם קבוצת מציעים סופית שתכלול את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
 1. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהמכרז, לבטלו או לשנות כל חלק ממנו בכל שלב הקודם לחתימת חוזה עם הזוכה על פי מכרז זה. המזמינה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה עם מציע ההצעה הזולה ביותר.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז- מחייב נוסח מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
בית התפוצות (חל"צ) בע"מ