שותפים

בעלי מניות

אוניברסיטת תל אביב

הסוכנות היהודית

הקונגרס היהודי העולמי

ממשלת ישראל

שותפים

יוצאי בנדין-סוסנוביץ

ארצות הברית

בני ישראל החפשיים

ניו יורק

אגודת אבירי פיתיאס

ניו יורק

המגבית המאוחדת בריטניה

ארגונים יהודיים

New York

מאוסטריה ומגרמניה

ארגונים יהודיים

ניו יורק

מרוסיה ואוקראינה