לעבוד בבית התפוצות – להיות חלק מהסיפור

כל הפניות מיועדות לנשים ולגברים

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ואדמיניסטרציה באגף הכספים


תיאור התפקיד:

עבודת הנהלת חשבונות ואדמיניסטרציה באגף הכספים, עבודה מול מנהלי החשבונות וחשבת השכר.

היקף משרה: משרה שעתית, עבודה לפחות שלוש פעמים בשבוע במשרדי אגף הכספים, ניתן גם ארבע פעמים בשבוע ל-4 שעות בכל פעם.

תנאי העסקה: יסוכמו לגופו של עניין עם המועמדת המתאימה ובהתאם לכללים החלים על המקום. מועד כניסה לתפקיד: מיידי.

המשרה היא משרה שעתית; לפחות 50% משרה.

דרישות:

 • ידע בהנהלת חשבונות
 • עבודה אדמיניסטרטיבית שכוללת: ניהול מסמכים, גבייה מלקוחות, סריקת חומרים, הזנת חומרים למחשב ועוד
 • ידע ועבודה על מערכת מיחשוב, יתרון לידע בחשבשבת
 • יחסי אנוש טובים
 • אמינות ומהימנות אישית
 • קפדנות ודייקנות בביצוע

המשרה מיועדת לנשים ולגברים

קורות חיים ניתן לשלוח אל:

[email protected]

התנדבות בבית התפוצות


התנדבות

מכרז שמירה


בית התפוצות (חל"צ) בע"מ (להלן – המזמין), מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי שמירה במבנה ובחצרים של המזמין, הממוקם בקמפוס אוניברסיטת תל אביב.

תיאור מדויק של השירותים מצוי בהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם המציע תהיה ל-24 חודשים עם אפשרות להארכה ב-12 חודשים כמפורט להלן. תקופת ההתקשרות תחל ביום 1.11.18 או ביום חתימת החוזה על ידי המזמין, המאוחר מבין השניים, ותסתיים בתום התקופה הנקובה לעיל, אלא אם יודיע המזמין לספק 30 יום קודם לכן כי האריך את תקופת ההתקשרות.

רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בשאר תנאיו, כאמור להלן.

תנאי הסף הנדרשים מהמציעים:

 1. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן שירותי שמירה בהיקף שירותים דומה או זהה לאלו הנדרשים במסגרת המכרז, כשהן רצופות לתקופה שקדמה להגשת ההצעה.
 2. מספר העובדים המועסקים על ידי המציע במתן שירותי שמירה במועד הגשת ההצעה לא יפחת מ- 200 שומרים ו/או מאבטחים פעילים לסניף.
 3. על המציע להיות בעל סניף באזור המרכז, בו מועסק מפקח מטעם המציע המהווה גורם אחראי מול המזמין.
 4. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף לקיום משרד שירותי שמירה.
 5. על המציע להמציא רישיון קבלן שירות בענף השמירה והאבטחה ממשרד התמ"ת.
 6. על המציע להגיש ביחד עם הצעתו, אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, ותצהיר עמידתו בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין.
 7. על המציע לצרף התחייבות חתומה לתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדיו ואישור רו"ח על תשלומים לעובדים.
 8. השתתפות המציע בכנס מציעים שיערך אצל המזמין ביום 16.9.18 בשעה 10:00.
 9. צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לקיום הצעת המציע, לפקודת המזמין, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסך 10,000 ₪, בתוקף למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

במקרה בו יאריך המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את המועד לגשת ההצעות, יהיה על המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין, ככל שתהיה כזו, כתנאי לדיון בהצעתו.

 1. צירוף אישור רואה חשבון לפיו המציע הינו בעל מחזור כספי בסך 2,000,000 ₪ לשנה לפחות בכל אחת משלוש השנים 2015,2016,2017.
 2. על המציע לצרף שני עותקים מנוסח חוזה ההתקשרות כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.

 יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש אצל גב' אילנה קיבל, במשרדי המזמין בבית התפוצות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, בין השעות 11:00-16:00, וזאת החל מיום פרסום מודעה זו ועד ליום 16/9/2018בשעה 10:00 תמורת 800 ₪ (שלא יוחזרו) באמצעות המחאה לפקודת בית התפוצות. לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר יום 16/9/2018 בשעה 12:00.

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף יש לפנות בכתב בלבד עד ליום 17/9/2018 בשעה 12:00, לדן ברלב מנב"ט המוזיאון, באמצעות דואר אלקטרוני ל- [email protected]. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא תיענינה.

את ההצעות יש לשלשל לתיבה שתוצב בעמדת הקבלה בבית התפוצות, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 30.9.18 בשעה 16:00. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה. 

כנס מציעים במבנה ובחצרים, בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, ייערך ביום 16.9.18 בשעה 10:00. הכינוס יחל בחדר הישיבות של בית התפוצות.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז – מחייב נוסח מסמכי המכרז.

בכבוד רב,

בית התפוצות (חל"צ) בע"מ