שימוש בתוכן


טקסט, קבצי תמונות, קליפים של אודיו או וידיאו ושאר תכנים באתר זה הם רכוש בית התפוצות ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, עשויות להיות שייכות לאחרים, מלבד בית התפוצות. בית התפוצות אוסרת במפורש העתקת חומרים ותכנים מוגנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש נאות כמוגדר בחוק הגנת זכויות יוצרים וכמתואר להלן.

שימוש נאות


שימוש נאות בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כולל את השימוש בחומרים מוגנים לצרכים לא מסחריים, לצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר. אלא אם נכתב אחרת, משתמשים המבקשים להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של בית התפוצות, יוכלו לעשות כן בתנאי שיביעו הסכמתם לתנאים הבאים:

  • התוכן ישמש רק באופן אישי, לצרכים חינוכיים או לא מסחריים;
  • משתמשים יזכירו את מחבר החומר ומקור התוכן כפי שמקובל בכל עבודה מודפסת;
  • האיזכור יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכל מידע אחר המתקשר לתוכן וURL של אתר בית התפוצות;
  • אין לשנות או להתאים את התוכן;
  • על המשתמש להסכים לכל תנאי או הגבלה אחרים המוטלים על כל קובץ טקסט או תמונה בנפרד;

ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים יהיה בכפוף להגנה על זכויות צדדים שלישיים באשר ישנן כאלה, ואין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי בית התפוצות באתר האינטרנט כדי להחיל על בית התפוצות חובה ו/או אחריות כלשהן לשימוש בחומרים האמורים ובכלל זה לקבלת הסכמה מצדדים שלישיים לשימוש בחומרים האמורים.

אחריות


בהורדת חומר, הדפסתו או כל שימוש אחר בטקסט או בקובץ תמונה מאתר זה, המשתמש מסכים ומתחייב כי יגביל את השימוש בקבצים אלה לשימוש נאות וכי יסכים לכל התנאים וההגבלות שבהרשאה לשימוש וכי לא יפר את זכויות בית התפוצות וכל אדם או יישות אחרים. בית התפוצות לא יהיה אחראי לשימוש זה בחומר הכתוב, בקבצי התמונות ובתוכן המוצגים באתר זה, ולא יפר את הזכויות של צדדים שלישיים שאינם רכוש השייך לבית התפוצות במישרין או בעקיפין.

הגבלת שימוש מסחרי 


הצגה והפצה מסחריים שאינם מאושרים של חומר כתוב, תמונות או תוכן מאתר זה אסורים בהחלט. המעוניינים לעשות שימוש מסחרי בחומרים אלה, לפרסמם כולם או חלקם, או לעשות בהם כל שימוש למטרה שאינה שימוש נאות כמוגדר בחוק, יהיו חייבים לבקש ולקבל אישור בכתב ומראש מאת בית התפוצות. אישור לשימוש כנ"ל יינתן או לא יינתן לאחר בחינת כל מקרה לגופו, על פי שיקול הדעת הבלעדי של בית התפוצות. דמי שימוש עשויים להידרש, בסך המוערך על פי סוג ואופן השימוש המבוקש.

סימני מסחר


רבים מסימני המסחר, סימני השירות והסמלילים (לוגו) (כולם יחד יקראו להלן: "סימני המסחר"), המוצגים באתר זה הם סימני מסחר של בית התפוצות. סימני המסחר של צדדים שלישיים עשויים אף הם להיות מוצגים באתר זה. דבר מהתוכן המוצג באתר זה אין לראות בו או לפרשו בין במישרין ובין בעקיפין כמתיר או כמעניק כל הרשאה או היתר לשימוש בסימן מסחרי המוצג באתר האינטרנט, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בכתב לכך על ידי בית התפוצות, או כל צד שלישי שהוא בעליו של הסימן המסחרי המוצג באתר זה. כל שימוש בכל סימן מסחרי, תמונה, תוכן המוצגים בתאר זה, שאינם מותרים בתנאי השימוש המפורטים, אסור בהחלט.

הגבלת אחריות


בית התפוצות אינו אחראי לכל נזק הנגרם כתוצאה משימוש או מאי יכולת להשתמש בכל חומר מאתר האינטרנט או מכל קישור לאתר אחר מאתר זה (לינק), לרבות בין השאר אבדן הכנסה, הפרעה למהלך העסקים התקין, ואובדן של תוכנות או מידע אחר במערכת של המשתמש לטיפול במידע. בכל מקרה, האחריות הכוללת לפיצוי העשוייה להיות מוטלת על בית התפוצות בגין נזקים, אובדן או כל עילת תביעה אחרת, לא תחרוג מעבר לסכום ששולם על ידי המשתמש, אם שולם, עבור קבלת גישה לאתר אינטרנט זה או לכל אתר אחר שהקישור אליו מצוי באתר האינטרנט של בית התפוצות.

שליחת מידע אישי לבית התפוצות


נבקש להסב את תשומת ליבך לכך שעל כל מידע שתשלח/י אלינו להיות מדוייק. מכל מקום, בית התפוצות לא ישא בכל אחריות על אמינותו של מידע הנשלח אליו על ידי משתמשים באתר האינטרנט שלו. אם ידוע לך כי מידע ששלחת לאתר אינו מדוייק, או מבוסס על עדות שמיעה או שמועה, אנא, ציין/י זאת.

סמכות שיפוט והחוק הקובע


על אתר אינטרנט זה ועל השימוש בו יחולו הוראות החוק הישראלי. בנוסף, על כל המשתמש באתר זה לוודא כי פעולותיו הן בהתאם להוראות החוק החלות בתחום השיפוט בו הוא מצוי, ועל בית התפוצות לא תחול כל אחריות אם יופר חוק כלשהו על ידי גורם כלשהו בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר.

על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל. כל סתירה העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה תיושב בביהמ"ש המוסמך לכך בירושלים, ישראל, אשר לו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך משפטי כנ"ל.

כתב ויתור


החומרים באתר זה וכן כל אתר שקישור אליו מצוי באתר זה, מוצעים כפי שהם (AS IS) ובלא כל אחריות של בית התפוצות, מכל סוג, לא במפורש ולא במשתמע. בכפוף להוראות הדין, אנו מצהירים בזאת כי איננו נושאים בכל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות בגין הבעלות בחומרים המתפרסמים באתר, אחריות משתמעת בכל הנוגע לסחירות בחומרים ובמוצרים המופיעים באתר, בכל הנוגע להתאמתם לשימוש למטרה מסויימת. אין אנו מתחייבים כי השימוש באתר ייעשה ללא הפרעות ו/או תקלות מכל סוג שהוא, או כי תקלות יתוקנו, או שהאתר או השרת של האתר יהיו נקיים מוירוסים או ממרכיבים אחרים העשויים להזיק.